Japan1st

Nobuki

25603

2nd

Chiyuki

23687

3rd

Ikue

15315
4th

大塚博

14522
5th
Takenori
13805
6th
kagariplus_am 12090
7th
Yasunori 11660
8th
Asako 9934
9th
Daisuke 9207
10th
Takehisa 6164
11th
kanchanaha 6021
12th
Kenta 5466
13th
Asami 1080